ေျမႀကီးတစ္ခုလုံး ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္း၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေစ

April 11, 2019