ေကာင္းေသာအနာဂတ္အတြက္ လူသားမ်ား ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရမည္

April 13, 2019