သင့္ဘ၀ကိုဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ေစပါ

April 12, 2019