လူသည္နားေထာင္လိုက္ေလၽွာက္ဖို႔ ဘုရားရဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ဆႏၵ

April 9, 2019