ဘုရားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အဘယ္ဖန္ဆင္းျခင္းသတၱဝါမွ မပိုင္ဆိုင္

April 10, 2019