ဘုရားကိုယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ စင္စစ္အဓိပၸာယ္

April 13, 2019